Har du klagomål på vår verksamhet?

Om vår verksamhet inte motsvarar dina förväntningar eller om du eller ditt barn är missnöjda med något, kan du kontakta oss.

Det är viktigt för vårt fortsatta förbättringsarbete. Vi arbetar ständigt med att utveckla vår verksamhet!

  1. Kontakta verksamheten

Har du klagomål på något i fritidshemmet eller skolan bör du i första hand vända dig till personalen. Kontakta exempelvis ansvarig förskollärare eller lärare. Tycker du inte att du får rätt hjälp eller gehör kan du i stället vända dig till rektorn. Du kan också vända dig direkt till rektorn om du anser att problemet är allvarligt.

  1. Kontakta rektor.

Prata med rektor om ditt problem eller ditt missnöje. Om du efter samtalet fortfarande är missnöjd kan du kontakta huvudmannen, som är Eva-Lotta Mannerfelt, Friskolan Karlavagnens styrelseordförande.

  1. Kontakta huvudmannen

Om du vill kan du vända dig direkt till huvudmannen. Hit vänder du dig också om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanterats av personal eller rektor. Om du vill ha en personlig återkoppling på ditt ärende behöver du lämna namn och kontaktuppgifter. Du har givetvis rätt att lämna klagomål anonymt. Du kan lämna dina klagomål digitalt (via mail) eller skicka dem med post till följande adress: Friskolan Karlavagnen Sundbyvägen 10-12, 645 51 Strängnäs.

Vad händer efter du lämnat ett klagomål?

Vi kommer att kontakta dig gällande ditt klagomål inom två arbetsdagar.  När ditt klagomålsärende avslutas får du en skriftlig återkoppling. Om du valt att vara anonym så utreds och dokumenteras klagomålet, men ingen återkoppling kommer att ske.

Som regel råder inte sekretess för anmälningar som kommer till en klagomålshanteringsfunktion. Bara i enskilda fall kan personuppgifter skyddas om personen har skyddade personuppgifter eller riskeras att förföljas (av särskild anledning).

Alla klagomålsärenden rapporteras till huvudmannen.

Har du frågor om klagomålshanteringen? Kontakta rektor alternativt huvudmannen.

Kontaktuppgifter: 

Rektor Maria Verter telefon 0152-45050, mail: maria@friskolankarlavagnen.se

Huvudman, styrelseordförande Eva-Lotta Mannerfelt telefon 076-779 99 68, mail: styrelsen@friskolankarlavagnen.se eller eva-lotta@friskolankarlavagnen.se

Om du inte är nöjd med huvudmannens hantering av ditt ärende kan du även kontakta Skolinspektionen. Kontaktuppgifter: www.skolinspektionen.se

Att gå i år 1-3

I år 1-3 lägger vi stor vikt vid läsning och läsförståelse, och den grundläggande matematiken. Vi lär oss på olika sätt, läser och arbetar i böcker, tittar på filmer, läraren berättar, vi diskuterar och samarbetar med kompisar.

Arbetsro är viktigt för att kunna koncentrera sig på sitt skolarbete. Vi ser också att rörelse är viktigt för inlärningen, så vi har varje dag olika brainbrakes dvs olika rörelsepauser under lektionstid.

För att det ska bli tydligt för eleven vad vi ska arbeta med och vad vi tränar på sätter läraren dagligen upp klassens schema på tavlan. Där framgår information om lektionernas mål och syfte.

Vi använder oss av datorer och ipads i undervisningen. Vi söker information på nätet, spelar olika kunskapsspel och lär oss att använda främst datorn som ett verktyg vid ord- och textbehandling.

Vi jobbar mycket med trygghet och trivsel, att känna glädje i skolan och att vilja lära sig. Att träna på- och utveckla det sociala samspelet med klasskamrater och andras skolkompisar är viktigt. I ämnen som idrott och musik arbetar vi i tvärgrupper med parallellklassen för att på så sätt skapa ytterligare gemenskap inom årskursen. År 2 och 3 har även Elevens val tillsammans och arbetar då i mixade grupper.

Vi lär oss att alla är olika och lika viktiga. Vi respekterar varandra för att olika är bra!

Elevhälsa

Elevhälsan är en av de viktigaste funktionerna på skolan. Dess betydelse för elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd går inte att överskatta, men elevhälsan handlar minst lika mycket om förhållningssätt och värdegrund. På Karlavagnen ser vi elevernas hälsa som allas angelägenhet och allas ansvar. Varje elev ska bli bemött med respekt, vara trygg och trivas i skolan. Elevhälsans uppgift är att främja lärande och undanröja hinder för elevers lust och möjlighet att lära och utvecklas. Ett förtroendefullt samarbete mellan hem och skola är en förutsättning.

Elevhälsans uppgifter är att både förebygga och åtgärda.

Elevhälsoteam & Kompisteam

Skolans elevhälsoteam (EHT) består av rektor, mentor, speciallärare, skolsköterska, kurator och skolpsykolog. Till teamet finns också en skolläkare och logoped knutna.

På skolan har vi även ett kompisteam där personal från skolledning, skola och fritids ingår. Teamet agerar på uppdrag från rektor om en situation uppdagats där en elev blivit trakasserad/kränkt eller mobbad av annan elev/elever eller vuxen. Vårdnadshavare informeras alltid när kompisteamet träffat en elev för samtal.

Kontaktuppgifter till rektor/elevhälsan/kompisteamet: maria@friskolankarlavagnen.se  och telefon 0152-45050.

Barn gör rätt om de kan

Vår grundtanke är att barn gör rätt om de kan. Vi försöker skapa bättre förståelse för faktorer som orsakar problemskapande beteenden hos elever och att vi utvecklar metoder som förebygger elevens svårigheter genom nära samarbete mellan elev, vårdnadshavare och personal.

Problemskapande beteenden kan vara brister i de kognitiva förmågor som barnet behöver för att hantera skolans eller vardagens utmaningar. För elever med ojämna förmågor hjälper inte disciplinära åtgärder så som utvisning ur klassrummet, kvarsittning eller andra begränsande och bestraffande åtgärder. Vår uppgift är att lyssna in barnet och kartlägga svårigheterna för att kunna göra anpassningar som hjälper barnet.

Vi använder lågaffektivt bemötande som en del i vårt pedagogiska arbete. Det är en metod i att hantera, utvärdera och förändra. Lågaffektivt bemötande är inte att inte ställa krav, det är att ställa krav som fungerar. Vi hjälper elever med utmanande beteende genom att använda en metod som utvecklar deras färdigheter och som stärker relationen, som bygger på samarbete och som är proaktiv.

Att gå i förskoleklass

Det är spännande och roligt att börja i förskoleklass. Vi på Karlavagnen vill ge barnen en lugn och trygg skolstart. Det gör vi med tydliga rutiner och med ett stort engagemang för varje elev. Alla barn som kommer till skolan har olika kunskaper, färdigheter och talanger och dessa vill vi uppmuntra och ta till vara på. Förskoleklassen är starten in i skolans härliga värld och vi vill ge eleverna verktygen för att ta in kunskaper, utvecklas och våga tro på sig själva.

Rollen som förälder

Det är viktigt att du som förälder finns vid ditt/dina barns sida med uppmuntrande ord och visar intresse för ditt barns lärande och utveckling. Här är din roll som förälder värdefull och ett gott samarbete mellan hem och skola är därför mycket viktig för oss.

Inskolning

Innan ditt barn ska börja i förskoleklass bjuder vi in till ett föräldramöte. Där får du träffa de pedagoger som ska arbeta med ditt barn i förskoleklass.

Vi välkomnar alla föräldrar och barn på ett lära känna samtal redan i juni och sedan har vi två inskolningstillfällen för barnen även de i juni. Detta för att ditt barn ska lära känna sina nya pedagoger, kamrater och sin nya miljö.

Vad gör vi i förskoleklass?

I förskoleklass sker inlärningen genom lek. Vi tror på ett lustfyllt lärande, där vi tar tillvara på elevernas nyfikenhet. Genom undervisningen vill vi ge eleverna förutsättningar att tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och att de får fortsätta utveckla sina förmågor och sin nyfikenhet för lärande.

I förskoleklass arbetar vi med flexibla undervisningsgrupper vilket innebär att arbetsgrupperna i förskoleklass varierar i konstellation och sammansättning under året. Varje elev har dock ett hemklassrum där dagen alltid startar och avslutas och en ansvarig mentor som håller kontakten med hemmet. Syftet med de flexibla undervisningsgrupperna är att eleverna lär känna fler kamrater och blir bekanta med alla i årskursen, samt att det ger pedagogerna fler möjligheter att arbeta utifrån elevernas förutsättningar, behov och intresse.

Vi jobbar mycket med värdegrundsfrågor och tränar på att vänta på sin tur och att visa hänsyn till varandra. Vi behandlar andra som vi själva vill bli behandlade. Detta skapar en trygghet hos eleverna och det bygger upp deras självkänsla.

På Karlavagnen jobbar vi med portfolio och hos oss sker det främst genom arbetet i våra portfolioböcker som eleven får ta hem och titta i tillsammans med er föräldrar varje vecka.

Matematik och språklek sker i halvklass grupper flera gånger i veckan. Vi jobbar med Skolverkets kartläggningsmaterial för att kunna hjälpa och stötta eleverna där de befinner sig i sin utveckling.

Vi har musik med vår musiklärare och en gång i veckan går vi till skogen, där vi utmanar eleverna med uppdrag som de får lösa och de får möjlighet att leka och använda sin fantasi.

Vi jobbar med rörelsepauser sk brain-breaks där eleverna får olika rörelseuppdrag i klassrummet så de inte sitter stilla för länge. Det bidrar till att de kan koncentrera sig bättre.

Välkomna till Karlavagnens förskoleklass!