Vad är Portfolio?

Skolan använder sig av portfoliometodiken som ett praktiskt verktyg i undervisningen.  Eleverna blir mer delaktiga i sitt eget lärande och föräldrarna kan lättare se, följa och stödja sitt barns utveckling.

Varje vecka jobbar vi i portfolioboken där eleven planerar veckan, sätter upp mål och reflekterar kring dem. Detta ser lite olika ut beroende på ålder och årskurs.

Inför en del nya arbetsområden gör vi en tankekarta för att se vad man redan kan och efter avslutat arbete görs en reflektion över vad man lärt sig och hur man lärt sig.

Med hjälp av portfoliometoden flyttas fokus från vad eleven inte kan till den utveckling som skett, till det som eleven faktiskt lärt sig, och hur den lärde sig det. Att stärka elevens positiva sidor ger mer motiverade elever.

Eleven sparar arbeten från varje årskurs och i alla ämnen i sin portfoliopärm. Med hjälp av sina samlade arbeten i pärmen så ser eleven tydligt sin utveckling i de olika ämnena.

En gång per termin träffas elev-vårdnadshavare-mentor i ett utvecklingssamtal. Det är eleven som håller i en del av samtalet där eleven berättar om sin utveckling. Det är ett alltigenom positivt samtal som genomgående syftar framåt. På samtalet stämmer man av tidigare mål samt sätter upp nya realistiska mål för eleven.

Portfolioarbetet avslutas med en portfolioexamen i år 3. Eleven väljer då ut ett ämne och berättar om sin utveckling i det ämnet, inför en mindre grupp föräldrar, klasskompisar och lärare.