Elevhälsa

Elevhälsan är en av de viktigaste funktionerna på skolan. Dess betydelse för elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd går inte att överskatta, men elevhälsan handlar minst lika mycket om förhållningssätt och värdegrund. På Karlavagnen ser vi elevernas hälsa som allas angelägenhet och allas ansvar. Varje elev ska bli bemött med respekt, vara trygg och trivas i skolan. Elevhälsans uppgift är att främja lärande och undanröja hinder för elevers lust och möjlighet att lära och utvecklas. Ett förtroendefullt samarbete mellan hem och skola är en förutsättning.

Elevhälsans uppgifter är att både förebygga och åtgärda.

Elevhälsoteam & Kompisteam

Skolans elevhälsoteam (EHT) består av rektor, mentor, speciallärare, skolsköterska, kurator och skolpsykolog. Till teamet finns också en skolläkare och logoped knutna.

På skolan har vi även ett kompisteam där personal från skolledning, skola och fritids ingår. Teamet agerar på uppdrag från rektor om en situation uppdagats där en elev blivit trakasserad/kränkt eller mobbad av annan elev/elever eller vuxen. Vårdnadshavare informeras alltid när kompisteamet träffat en elev för samtal.

Kontaktuppgifter till rektor/elevhälsan/kompisteamet: maria@friskolankarlavagnen.se  och telefon 0152-45050.

Barn gör rätt om de kan

Vår grundtanke är att barn gör rätt om de kan. Vi försöker skapa bättre förståelse för faktorer som orsakar problemskapande beteenden hos elever och att vi utvecklar metoder som förebygger elevens svårigheter genom nära samarbete mellan elev, vårdnadshavare och personal.

Problemskapande beteenden kan vara brister i de kognitiva förmågor som barnet behöver för att hantera skolans eller vardagens utmaningar. För elever med ojämna förmågor hjälper inte disciplinära åtgärder så som utvisning ur klassrummet, kvarsittning eller andra begränsande och bestraffande åtgärder. Vår uppgift är att lyssna in barnet och kartlägga svårigheterna för att kunna göra anpassningar som hjälper barnet.

Vi använder lågaffektivt bemötande som en del i vårt pedagogiska arbete. Det är en metod i att hantera, utvärdera och förändra. Lågaffektivt bemötande är inte att inte ställa krav, det är att ställa krav som fungerar. Vi hjälper elever med utmanande beteende genom att använda en metod som utvecklar deras färdigheter och som stärker relationen, som bygger på samarbete och som är proaktiv.